Anketa

Páči sa Vám naša nová stránka?

áno (34,75%)
 
nie (32,62%)
 
je mi to jedno (32,63%)
 
Celkový počet hlasov: 63093

Najčítanejšie
 1. Kontakty (5000853×)
 2. Úradná tabuľa (2001327×)
 3. Celoplošné testovanie Covid-19 (460425×)
 4. Starosta (60664×)
 5. Naša obec (59691×)
 6. Fotogaléria (56294×)
 7. Aktuality a oznamy (53624×)
 8. Demografia (53251×)
 9. História obce (49140×)
 10. Obecná knižnica (47042×)

Kalendár
  «   Máj   »  
  «   2021   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

meniny má Ingrida
Deň víťazstva nad fašizmom


« späť
Slovenská verzia » Aktuality a oznamy

Zvyšovanie energetickej účinnosti domu kultúry v obci Tomášovce

OBEC TOMÁŠOVCE

STAROSTA OBCE

Tomášovce 55, 980 21 BÁTKA

V Ý Z V A

na predloženie elektronickej cenovej ponuky / zákazka s nízkou hodnotou /

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

pre zákazku

stavebné práce

„ Zvyšovanie energetickej účinnosti domu kultúry v obci Tomášovce “

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov : OBEC TOMÁŠOVCE
zastúpená Vojtechom GYURÁNOM, starostom obce

Sídlo : Obecný úrad Tomášovce
Tomášovce 55
980 21 BÁTKA

IČO: 00649503

DIČ: 2021275399

Telefón : 047/ 5697105

e-mail: ou.tomasovce@gmail.com

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): www.obectomasovce.sk

Kontaktná osoba: Vojtech GYURÁN – starosta obce kontakt: 047/5697105, 0911 970 740 e-mail: ou.tomasovce@gmail.com

2. Predmet zákazky

stavebné práce –

„ Zvyšovanie energetickej účinnosti domu kultúry v obci Tomášovce “

3. Spoločný slovník obstarávania (CPV)

Hlavný slovník:

45000000–7 Stavebné práce 45300000–0 Stavebno-inštalačné práce 45261910–6 Opravy striech 45232141–2 Vykurovacie práce

4. Typ zmluvy

Výsledkom postupu verejného obstarávania bude Zmluva o dielo

5. Rozdelenie predmetu zákazky

Zákazka nebude rozdelená na časti.

6. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah

Predmetom zákazky sú stavebné práce pre zvyšovanie energetickej účinnosti domu kultúry v obci Tomášovce v zmysle projektovej dokumentácie a výkazu výmer. Práce pozostávajú zo zemných prác, búracích prác, ostatných, zvislých a kompletných konštrukcií, výmeny výplní otvorov, úpravy povrchov – kontaktným zatepľovacím systémom hr.60 mm, izolácie strechy, povlakové krytiny, tepelné izolácie, ústredné vykurovanie, konštrukcie stolárske, konštrukcie klampiarske, konštrukcie doplnkové kovové, elektromontáže, dokončovacie práce, vrátane dodávky materiálov, dopravy a montáží.

7. Predpokladaná hodnota zákazky

62 495,16 EUR bez DPH

8. Miesto dodania predmetu zákazky

Obec Tomášovce – dom kultúry

9. Zdroj finančných prostriedkov

Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov z dotácie Environmentálneho fondu a rozpočtu obce.

10. Podmienky financovania

Odmena za predmet zmluvy bude vyplácaná na základe vystavenej faktúry zo strany dodávateľa stavebných prác. Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohu. Doba splatnosti faktúry je 30 dní.

11. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:

do 31.10.2019

12. Variantné riešenie

Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené do vyhodnotenia.

13. Miesto a lehota na predkladanie ponuky

Ponuky uchádzačov je potrebné doručiť elektronicky na e-mailovú adresu verejného obstarávateľa:

ou.tomasovce@gmail.com

v lehote do 9.9.2019 do 12.00 hodiny

Ponuka uchádzača predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude akceptovaná

14. Obsah ponuky

Elektronická ponuka zaslaná uchádzačom musí obsahovať sken nasledovných dokladov:

 1. Príloha č.1 s vyplnenými údajmi v časti Údaje poskytnuté uchádzačom a cenovou ponukou
 2. Príloha č.2 – ocenený výkaz výmer – opečiatkovaný a podpísaný

15. Kritériá na hodnotenie ponúk

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je celková cena za dodanie predmetu zákazky, vypočítaná a vyjadrená v EUR, vrátane DPH. Úspešný bude ten uchádzač, ktorý predloží najnižšiu cenovú ponuku za dodanie predmetu zákazky.

16. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk

Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti do 31.10.2019

17. Zrušenie verejného obstarávania

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje možnosť zrušiť použitý postup zadávania zákazky v zmysle § 57 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

18. Ďalšie informácie

 • predložená ponuka je konečná bez možnosti navýšenia
 • verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku
 • podklad k príprave ponuky – výkaz výmer – nie je možné meniť ani doplňať položky
 • v prípade nepridelenia finančných prostriedkov z dotácie Environmentálneho fondu bude zákazka zrušená
 • výzva bude zverejnená na stránke obce www.obectomasovce.sk od 2.9.2019 do 6.9.2019

V Tomášovciach, dňa 2.9.2019

Vojtech GYURÁN
starosta obce Tomášovc

Telefón E-mail Internet IČO
047/5697105 ou.tomasovce@gmail.com www.obectomasovce.sk 00649503

Príloha č.1: Návrh plnenia kritérií/cenová ponuka

stavebné práce

„ Zvyšovanie energetickej účinnosti domu kultúry v obci Tomášovce “

• Identifikačné údaje uchádzača:

Názov

IČO
DIČ Ulica, číslo

PSČ, Obec

Kontaktná osoba
Telefón/fax

Elektronická pošta
Internetová adresa

• Cenová ponuka

„ Zvyšovanie energetickej účinnosti domu kultúry v obci Tomášovce “ Cena v € bez DPH Suma DPH (20%) v € Cena v € s DPH CELKOM

Cena za predmet zákazky

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie v kolónke suma s DPH – nie som platca DPH.

.............­.............­.............­........... .............­............. .............­.............­.............­........
Meno, priezvisko a podpis osoby oprávnenej konať v mene uchádzača, pečiatka

Prílohy: Príloha č.2 – sken – ocenený výkaz výmer – opečiatkovaný a podpísaný

Príloha k výzve č.2:

rozpočet – výkaz výmer

„ Zvyšovanie energetickej účinnosti domu kultúry v obci Tomášovce “

 • priložený v osobitnom súbore . pdf

« späť

aktualizácia: 02.09.2019 | počet zobrazení: 8988

Počet návštev od 24.05.2012: 342188
Počet návštev dnes: 2256