« späť
Slovenská verzia » Samospráva » Úradná tabuľa » Návrh záverečného účtu obce 2018

Návrh záverečného účtu obce 2018

Návrh

Záverečného účtu Obce Tomášovce za rok 2018

Predkladá : Vojtech Gyurán Spracoval: Eva Vargová

V Tomášovciach, dňa 10.06.2019

Návrh záverečného účtu:

 • vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 10.06.2019
 • zverejnený na webovom sídle obce dňa 10.06.2019

Záverečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom v .......... dňa ........, uznesením č. ...............

Záverečný účet:

 • vyvesený na úradnej tabuli obce dňa .............­.............­.............­.............­......
 • zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce .............­.............­.......
 • zverejnený na webovom sídle obce dňa .............­...........

Záverečný účet obce za rok 2018

OBSAH :

 1. Rozpočet obce na rok 2018
 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018
 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018
 4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018
 5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov
 6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018
 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018
 8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
 9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
 10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
 11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
 1. zriadeným a založeným právnickým osobám
 2. štátnemu rozpočtu
 3. štátnym fondom
 4. rozpočtom iných obcí
 5. rozpočtom VÚC

12. Hodnotenie plnenia programov obce

Záverečný účet obce za rok 2018

1. Rozpočet obce na rok 2018

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2018. Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2018 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný. Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 08.12.2017 uz­nesením č.11/2017 Zmeny rozpočtu:

 • zmena schválená dňa 27.12.2018 uz­nesením č. 12/2018

Rozpočet obce k 31.12.2018

Schválený rozpočet Schválený rozpočet po poslednej zmene Príjmy celkom 73391,00 1026­75,00 z toho : Bežné príjmy 73391,00 7732­5,00 Kapitálo­vé príjmy 0,00 22000,00 F­inančné príjmy 0,00 3350,00 Príjmy RO s právnou subjektivitou Výdavky celkom 73391,00 1003­97,00 z toho : Bežné výdavky 73391,00 7719­7,00 Kapitálo­vé výdavky 0,00 23200,00 F­inančné výdavky 0,00 0,00 Výdavky RO s právnou subjekivitou Rozpočtové hospodárenie obce 0,00 2278,00

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 102675,00 773­19,45 75,31

Z rozpočtovaných celkových príjmov 102675,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 77319,45 EUR, čo predstavuje 75,31% plnenie.

1. Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 77325,00 5531­9,45 71,54

Z rozpočtovaných bežných príjmov 77325,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 55319,45 EUR, čo predstavuje 71,54% plnenie.

 1. daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 51475,00 4804­5,92 93,33

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 40890,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2018 pou­kázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 40889,08 EUR, čo predstavuje plnenie na 100 %.

Daň z nehnuteľností Z rozpočtovaných 8425,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 6711,84 EUR, čo predstavuje plnenie na 79,66 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 6445,86 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 265,98 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 0 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 6 547,16 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 164,68 EUR. K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 3 340,45 EUR.

Daň za psa 85,00 Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 360,00

 1. nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 2060,00 1607,­02 78,01

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku Z rozpočtovaných 200,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 30,00 EUR, čo je 15 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 30,00 EUR. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby Administratívne poplatky – správne poplatky: Z rozpočtovaných 1705,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 1423,50 EUR, čo je 83,48 % plnenie.

 1. iné nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 154,00 153,52 99,67

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 154,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 153,52. EUR, čo predstavuje 99,67% plnenie. Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek.

 1. prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov 23790,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 5666,51 EUR, čo predstavuje 23,82% plnenie.

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel MINV 81,41 Register adries MINV 64,35 Regob MINV 526,86 Voľby ÚPSVaR 4488,51 AČ ÚPSVaR 496,96 Detské prídavky MIN Dopravy 8,42 Cestná doprava SPOLU 5666,51

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.

2. Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 22000,00 2200­0,00 100,00

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 22000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 22000,00 EUR, čo predstavuje 100% plnenie. Granty a transfery Z rozpočtovaných 22000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 22000,00EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

Prijaté granty a transfery Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel MIN Financií 22000,00 Rekon­štrukcia budovy kultúrneho domu

3. Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 3350,00 0 0,00

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 3350,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 0% plnenie.

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: Obec nemá zriadenú rozpočtovú organizáviu.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 100397,00 740­68,77 73,78

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 100397,00EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 74068,77 EUR, čo predstavuje 73,78% čerpanie.

1. Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 77197,00 5086­8,77 65,89

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 77197,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 50868,77 EUR, čo predstavuje 65,89% čerpanie. Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania Z rozpočtovaných výdavkov 31414,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 21298,93 EUR, čo je 67,80% čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, aktivačných pracovníkov. Poistné a príspevok do poisťovní Z rozpočtovaných výdavkov 12962,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 7162,44EUR, čo je 55,25 % čerpanie. Tovary a služby Z rozpočtovaných výdavkov 32231,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 21960,50 EUR, čo je 68,13 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby. Bežné transfery Z rozpočtovaných výdavkov 590,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 446,90 EUR, čo predstavuje 75,74 % čerpanie.

2. Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 23200,00 2320­0,00 100

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 23200,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 23200,00 EUR, čo predstavuje 100% čerpanie.

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

 1. Rekonštrukcia budovy kultúrneho domu

Z rozpočtovaných 23200,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 23200,00EUR, čo predstavuje 100% čerpanie.

3. Výdavkové finančné operácie

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 0 0 0

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018

Hospodárenie obce Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR

Bežné príjmy spolu 55 319,45 z toho : bežné príjmy obce 55 319,45
bežné príjmy RO 0,00 Bežné výdavky spolu 50 868,77 z toho : bežné výdavky obce 50 868,77
bežné výdavky RO 0,00 Bežný rozpočet 4 450,68 Kapitálové príjmy spolu 22 000,00 z toho : kapitálové príjmy obce 22 000,00
kapitálové príjmy RO 0,00 Kapitálové výdavky spolu 23 200,00 z toho : kapitálové výdavky obce 23 200,00
kapitálové výdavky RO 0,00 Kapitálový rozpočet –1 200,00 Preby­tok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 3 250,68 Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku 249,77 Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 3 000,91 Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov 0,00 Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov 0,00 Rozdiel finančných operácií 0,00 PRÍJMY SPOLU 77 319,45 VÝDAVKY SPOLU 74 068,77 Hos­podárenie obce 3 250,68 Vylúčenie z prebytku/ Úprava schodku 249,77 Upravené hospodárenie obce 3 000,91

Prebytok rozpočtu v sume 3250,68EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 249,77 EUR navrhujeme použiť na:

 • tvorbu rezervného fondu 3 000,91 EUR

  V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú :

 1. nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu podľa zákona č.152/1994 Z.z. o sociálnom fonde (len v prípade, ak obec nemá zriadený samostatný bankový účet v banke) v sume 249,77 EUR,

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške 3 000,91 EUR.

4. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov

Rezervný fond Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Fond rezervný Suma v EUR ZS k 1.1.2018 3 570,58 Prírastky – z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok 0
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií Úbytky – použitie rezervného fondu :

 • uznesenie č. 3/2018 zo dňa 27.04.2018

Rekonštrukcia budovy kultúrneho domu vlastný zdroj 1 200,00
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky KZ k 31.12.2018 2 370,58

Sociálny fond Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond Suma v EUR ZS k 1.1.2018 94,13 Prírastky – povinný prídel – 1,05 % 155,64
- povinný prídel – %
- ostatné prírastky Úbytky – závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky KZ k 31.12.2018 249,77

5. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018

A K T Í V A Názov ZS k 1.1.2018 v EUR KZ k 31.12.2018 v EUR Majetok spolu 341 719,48 34­5 774,33 Neobež­ný majetok spolu 333 575,36 33­0 741,56 z to­ho : Dlhodobý nehmotný majetok Dlhodobý hmotný majetok 289 341,36 28­6 507,56 Dlho­dobý finančný majetok 44 234,00 44 234,00 Obežný majetok spolu 8 144,12 15 032,77 z toho : Zásoby 0,00 144,00 Z­účtovanie medzi subjektami VS Dlhodobé pohľadávky Krátkodobé pohľadávky 4 785,14 11 660,99 Finančné účty 3 358,98 3 227,78 Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. Časové rozlíšenie P A S Í V A Názov ZS k 1.1.2018 v EUR KZ k 31.12.2018 v EUR Vlastné imanie a záväzky spolu 341 719,48 34­5 774,33 Vlas­tné imanie 111 276,09 94 250,06 z toho : Oceňovacie rozdiely Fondy Výsledok hospodárenia 111 276,09 94 250,06 Záväzky 7 399,09 6 754,77 z toho : Rezervy 224,08 0,00 Zúčtovanie medzi subjektami VS Dlhodobé záväzky 94,13 249,77 K­rátkodobé záväzky 7 080,88 6 505,00 Bankové úvery a výpomoci Časové rozlíšenie 223 044,30 24­4 769,50

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018

Stav záväzkov k 31.12.2018 Druh záväzku Záväzky celkom k 31.12.2018 v EUR z toho v lehote splatnosti z toho po lehote splatnosti Druh záväzkov voči:

 • dodávateľom 462,64 462,64 0
 • zamestnancom 1 652,50 1 652,50 0
 • poisťovniam 3 870,05 3 870,05 0
 • daňovému úradu 519,81 519,81 0
 • štátnemu rozpočtu
 • bankám
 • štátnym fondom
 • ostatné záväzky SF 249,77 249,77

Záväzky spolu k 31.12.2018 6 754,77 6 754,77 0

Stav úverov k 31.12.2018 Obec nemá žiadny úver.

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:
Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:

 1. celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
 2. suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.
 3. Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):

Text Suma v EUR Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1–12 k 31.12.2017: 53 267,36

 • skutočné bežné príjmy obce 53 267,36
 • skutočné bežné príjmy RO

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2017 53 267,36 Celková suma dlhu obce k 31.12.2018:

 • zostatok istiny z bankových úverov
 • zostatok istiny z pôžičiek
 • zostatok istiny z návratných finančných výpomocí
 • zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov
 • zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
 • zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty
 • zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu
 • zostatok istiny z ........

Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2018 0,00 Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:

 • z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty
 • z úveru z Environmentálneho fondu
 • z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
 • z úverov ................

Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce 0,00 Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2018 0,00

Zostatok istiny k 31.12.2018 Sku­točné bežné príjmy k 31.12.2017 § 17 ods.6 písm. a)

0,00 53 267,36 0%

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

 1. Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) :

Text Suma v EUR Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1–12 k 31.12.2017: 53 267,36

 • skutočné bežné príjmy obce 53 267,36
 • skutočné bežné príjmy RO

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2017 53 267,36 Bežné príjmy obce a RO znížené o:

 • dotácie na prenesený výkon štátnej správy 8 456,90
 • dotácie zo ŠR
 • dotácie z MF SR …
 • príjmy z náhradnej výsadby drevín
 • účelovo určené peňažné dary
 • dotácie zo zahraničia
 • dotácie z Eurofondov
 • ......

Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2017 Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2017* 44 810,46 Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1–12 k 31.12.2018 s vý­nimkou jednorazového predčasného splatenia: 0

 • 821004
 • 821005
 • 821007
 • 821009
 • 651002
 • 651003
 • 651004

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2018**

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2018** Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2017* § 17 ods.6 písm. b) 0 44 810,46 0%

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií Obec nemá zriadenú príspevkovú organizáciu.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

Obec v roku 2018 neposkytla dotácie.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Obec nepodniká.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

 1. štátnemu rozpočtu

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

 1. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ

– 1 – Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika, …

 • bežné výdavky
 • kapitálové výdavky
 • 2 – Suma poskytnutých

finančných prostriedkov

 • 3 – Suma skutočne použitých finančných prostriedkov
 • 4 – Rozdiel

(stĺ.3 – stĺ.4 )

 • 5 –

MINV Register adries 81,41 81,41 0 MINV Regob 64,35 64,35 0 MINV Voľby 526,86 526,86 0 ÚPSVaR Aktivačná činnosť 4 488,51 4 488,51 0 ÚPSVaR Detské prídavky 496,96 496,96 0 MIN Dopravy Cestná doprava a miestna komunikácia 8,42 8,42 0 MIN Financií Rekonštrukcia kultúrneho domu 22 000,00 22 000,00 0

 1. Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2018 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

12. Hodnotenie plnenia programov obce – Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu Príloha č.1 Záverečného účtu. Obec neuplatňuje programový rozpočet.

13. Návrh uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2018.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.

1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 3 000,91 EUR.

« späť

aktualizácia: 21.06.2019 | počet zobrazení: 10971

Počet návštev od 24.05.2012: 349129
Počet návštev dnes: 1838