Anketa

Páči sa Vám naša nová stránka?

áno (34,74%)
 
nie (32,62%)
 
je mi to jedno (32,64%)
 
Celkový počet hlasov: 63502

Najčítanejšie
 1. Kontakty (5102147×)
 2. Úradná tabuľa (2008186×)
 3. Celoplošné testovanie Covid-19 (515555×)
 4. Starosta (61213×)
 5. Naša obec (60066×)
 6. Fotogaléria (56827×)
 7. Aktuality a oznamy (53918×)
 8. Demografia (53691×)
 9. História obce (49592×)
 10. Obecná knižnica (47475×)

Kalendár
  «   Jún   »  
  «   2021   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

« späť
Slovenská verzia » Výzva na rekonštrukciu interiéru Kultúrneho domu

Výzva na rekonštrukciu interiéru Kultúrneho domu

OBEC TOMÁŠOVCE

STAROSTA OBCE

Tomášovce 55, 980 21 BÁTKA

V Ý Z V A

na predloženie cenovej ponuky / zákazka s nízkou hodnotou /

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

pre zákazku

stavebné práce

„ Rekonštrukcia interiéru Kultúrneho domu a Obecného úradu Tomášovce “

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov : OBEC TOMÁŠOVCE
zastúpená Vojtechom GYURÁNOM, starostom obce

Sídlo : Obecný úrad Tomášovce
Tomášovce 55
980 21 BÁTKA

IČO: 00649503

DIČ: 2021275399

Telefón : 047/ 5697105

e-mail: ou.tomasovce@gmail.com

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): www.obectomasovce.sk

Kontaktná osoba: Vojtech GYURÁN – starosta obce kontakt: 047/5697105, 0911 970 740 e-mail: ou.tomasovce@gmail.com

2. Predmet zákazky

stavebné práce –

„ Rekonštrukcia interiéru Kultúrneho domu a Obecného úradu Tomášovce “

3. Spoločný slovník obstarávania (CPV)

Hlavný slovník:

45000000–7 Stavebné práce 45300000–0 Stavebno-inštalačné práce

4. Typ zmluvy

Výsledkom postupu verejného obstarávania bude Zmluva o dielo

5. Rozdelenie predmetu zákazky

Zákazka nebude rozdelená na časti.

6. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah

Predmetom zákazky sú stavebné práce a stavebno-inštalačné práce pri rekonštrukcii interiéru Kultúrneho domu a Obecného úradu v obci Tomášovce v zmysle výkazu výmer. Práce pozostávajú zo stierkovania, brúsenia a lakovania drevenej podlahy, odstránenia starej dlažby, pokládky novej dlažby, oprava a montáž obkladov, demontáž a montáž zárubní, obklady doskou, malieb a náterov.

7. Predpokladaná hodnota zákazky

8 315,00 EUR bez DPH

8. Miesto dodania predmetu zákazky

Tomášovce č.55 – Kultúrny dom a Obecný úrad, parcela č.122/2

9. Zdroj finančných prostriedkov

Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov z dotácie Mnisterstva financií SR a rozpočtu obce.

10. Podmienky financovania

Odmena za predmet zmluvy bude vyplácaná na základe vystavenej faktúry zo strany dodávateľa stavebných prác. Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohu. Doba splatnosti faktúry je 30 dní.

11. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:

do 31.10.2019

12. Variantné riešenie

Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené do vyhodnotenia.

13. Miesto a lehota na predkladanie ponuky

Ponuky uchádzačov je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1. Spôsob doručenia: Uchádzač vloží ponuku do samostatného uzavretého obalu, ktorý musí obsahovať nasledovné údaje:

 • názov a adresu verejného obstarávateľa

  Obecný úrad Tomášovce
  Tomášovce 55

980 21 BÁTKA

 • adresu uchádzača – obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania,
 • označenie „Prieskum trhu – Rekonštrukcia KD a OÚ Tomášovce – neotvárať "

Spôsob doručenia návrhov akceptovaný verejným obstarávateľom je poštou, kuriérom a doručenie ponuky osobne so zaregistrovaním v podateľni verejného obstarávateľa.

Lehota na predkladanie ponúk: do 22.7.2019 do 12.00 hod.

Ponuka uchádzača predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa vráti uchádzačovi neotvorená.

14. Obsah ponuky

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:

 1. Príloha č.1 s vyplnenými údajmi v časti Údaje poskytnuté uchádzačom a cenovou ponukou
 2. Príloha č.2 – ocenený výkaz výmer

15. Kritériá na hodnotenie ponúk

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je celková cena za dodanie predmetu zákazky, vypočítaná a vyjadrená v EUR, vrátane DPH. Úspešný bude ten uchádzač, ktorý predloží najnižšiu cenovú ponuku za dodanie predmetu zákazky.

16. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk

Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti do 31.10.2019

17. Zrušenie verejného obstarávania

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje možnosť zrušiť použitý postup zadávania zákazky v zmysle § 57 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

18. Ďalšie informácie

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku

V Tomášovciach, dňa 9.7.2019

Vojtech GYURÁN
starosta obce Tomášovce

Telefón E-mail Internet IČO
047/5697105 ou.tomasovce@gmail.com www.obectomasovce.sk 00649503

Príloha č.1: Návrh plnenia kritérií/cenová ponuka

stavebné práce

„ Rekonštrukcia interiéru Kultúrneho domu a Obecného úradu Tomášovce “

• Identifikačné údaje uchádzača:

Názov

IČO
DIČ Ulica, číslo

PSČ, Obec

Kontaktná osoba
Telefón/fax

Elektronická pošta
Internetová adresa

• Cenová ponuka

„ Rekonštrukcia interiéru Kultúrneho domu a Obecného úradu Tomášovce “ Cena v € bez DPH Suma DPH (20%) v € Cena v € s DPH CELKOM

Cena za predmet zákazky

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie v kolónke suma s DPH – nie som platca DPH.

.............­.............­.............­........... .............­............. .............­.............­.............­........
Meno, priezvisko a podpis osoby oprávnenej konať v mene uchádzača, pečiatka

Prílohy: Príloha č.2 – ocenený výkaz výmer

Príloha k výzve č.2:

výkaz výmer

„ Rekonštrukcia interiéru Kultúrneho domu a Obecného úradu Tomášovce“

Názov položky Množstvo M.j. Jednotková cena Cena bez DPH DPH Cena s DPH

 1. Stierkovanie 72,0 m2
 2. Brúsenie a lakovanie drevenej podlahy – dvojnásobne 65,0 m2
 3. Odstránenie starej dlažby

  75,0 m2

 4. Dlažby, fugovanie a silikon 75,0 m2
 5. Oprava starých obkladov ATH MOST

  85,0 m2

 6. Obklady a fugovanie a silikon 85,0 m2
 7. Demontáž zárubne na 60 2,0 ks
 8. Montáž zárubne na 80 2,0 ks
 9. Obloženie doskou DEOS 22,0 m2
 10. Maľovanie dvojnásobne-farebne 190,0 m2
 11. Maľovanie dvojnásobne-biele 130,0 m2
 12. Natieranie dvere a zárubňa 2+5 ks
 13. Penetrácia 320,0 m2

Celkom:

.............­.............­.............­........... .............­............. .............­.............­.............­........
Meno, priezvisko a podpis osoby oprávnenej konať v mene uchádzača, pečiatka

« späť

aktualizácia: 10.07.2019 | počet zobrazení: 15172

Počet návštev od 24.05.2012: 349125
Počet návštev dnes: 1808